Finanigo Co. , Ltd. บริษัทให้บริการด้าน Fintech เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับธุรกิจหรือ B2B โดยใช้เทคโนโลยีในการจัดการ และมีขั้นตอนนำเงินเข้าจากแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศ รวมถึงทำสัญญาระหว่างนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศไทย

 

 

วิสัยทัศน์ของ Finanigo คือการพัฒนาและสร้างอนาคตที่ดีขึ้นโดยการเพิ่มโอกาสให้ผู้คนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินและธุรกิจเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการดำเนินธุรกิจลดอุปสรรคและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของประเทศ